Nona Simakis – Bujinkan Dai Shihan
 
Raphael Shahni – Bujinkan Shihan 15.Dan